Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Crazysewingmom.com zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat je de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Crazysewingmom.com behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Voorwaarden. Check deze Voorwaarden daarom regelmatig.

1.4 De website www.crazysewingmom.com is onderdeel van Imminck Kledingservice, Haverkampsweg 26, 8161 VN, Epe, KVK nr.08117074

2. Aanbiedingen / overeenkomsten

2.1 Crazysewingmom.com behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van je bestelling door Crazysewingmom.com. Crazysewingmom.com is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling wordt geaccepteerd, deelt Crazysewingmom.com dit via een orderbevestiging per mail na ontvangst van de bestelling mee.

2.3 Alle opgaven door Crazysewingmom.com van getallen, maten, of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan, maar Crazysewingmom.com kan er niet voor instaan dat zich geen afwijkingen zullen voordoen. Wanneer wordt aangetoond dat de afgeleverde producten zodanig afwijken van de getoonde opgaven van Crazysewingmom.com dat je niet meer in redelijkheid tot afname verplicht kan worden, heb je het recht om de overeenkomst te ontbinden, echter slechts voor zover die ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is.

2.4 Je dient minimaal 18 jaar te zijn om een bestelling bij Crazysewingmom.com te plaatsen

3. Prijzen / betalingen

3.1 De prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn vermeld in euro’s, inclusief BTW .

3.2 Producten van Crazysewingmom.com worden aangeboden als PDF en hebben dus geen verzendkosten.

3.2 Betaling kan geschieden via paypal

3.3 Crazysewingmom.com heeft het betalingsverkeer uitbesteed aan derden zoals  PAYPAL. Crazysewingmom.com kan niet aansprakelijk worden gehouden voor fouten, anders dan op grond van onverschuldigde betaling of ongerechtvaardigde verrijking, in de uitvoering van de betaalopdracht.

3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen te bestelling en de uitvoering daarvan, ben je gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

4. Levering /aansprakelijkheid

4.1 Je hebt de verplichting om bij ontvangst te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dien je Crazysewingmom.com daarvan zo spoedig na de aflevering, althans nadat de constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

4.5 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Crazysewingmom.com de keuze de betreffende te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

5. Eigendomsrechten

5.1 Je dient alle eigendomsrechten welke rusten op de door Crazysewingmom.com geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

5.2 Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, zonder schriftelijke toestemming van Crazysewingmom.com

6. Overmacht

6.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Crazysewingmom.com in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van jou bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door jou dit schriftelijk of per email mede te delen en zulks zonder dat Crazysewingmom.com gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

6.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Crazysewingmom.com kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

7. Diversen

7.1 Je dient eventuele klachten zo snel mogelijk na het ontstaan te melden aan Crazysewingmom.com

7.2 Crazysewingmom.com is bevoegd om bij de uitvoering van jouw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

8. Toepasselijk recht

8.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Crazysewingmom.com maakt gebruik van cookies. Crazysewingmom.com gebruikt cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren, voor social media en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante advertenties te zien krijgt. Je geeft, door gebruik te blijven maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op deze website

Sluiten